تفاوت بین ترانسفورماتور ولتاژ و جریان

تفاوت بین ترانسفورماتور ولتاژ و جریان

معرفی به دوستان

ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان به عنوان ولتاژهای کاهنده و اندازه گیری کاربرد دارند. در ادامه به تفاوت‌های این دو ترانس اندازه گیری اشاره می‌شود.

تفاوت بین ترانسفورماتور ولتاژ و جریان
تفاوت بین ترانسفورماتور ولتاژ و جریان

۱ - ترانسفورماتور ولتاژ را می‌توان ترانسفورماتوری "موازی" دانست که مدار ثانویه آن باز است در حالی که ترانسفورماتور جریان را میتوان ترانسفورماتوری"متوالی" دانست که در شرایط مجازی اتصال کوتاه قرار دارد.

۲ - جریان اولیه در ترانسفورماتور جریان مستقل از مدار ثانویه است درحالی که جریان اولیه در ترانسفورماتور ولتاژ به بار ثانویه بستگی دارد.

۳ - در کارکرد معمول که ولتاژ خط معمولا ثابت است چگالی شار و بنابراین جریان تحریک ترانسفورماتور ولتاژ تنها در گستره محدودی تغییر می‌کند درحالی که جریان اولیه و تحریک ترانسفورماتور جریان در گستره وسیعی تغییر می‌کند.

۴ - به ترانسفورماتور جریان که متوالی با خط است ولتاژ کوچکی اعمال می‌شود و از آن جریان کامل خط می‌گذرد درحالی که ولتاژ کامل خط به ترانسفورماتور ولتاژ اعمال می‌شود.
 
تفاوت بین ترانسفورماتور ولتاژ و جریان 
ترانسفورماتور جریان
 
تفاوت بین ترانسفورماتور ولتاژ و جریان 
 
 
 
ترانسفورماتور جریان

نظرات

 
   
 
Captcha