سیستم های نوبت دهی

سیستم های نوبت دهی

كاربرد این تجهیزات در مكانهایی است كه حجم زیادی از ارباب رجوع و یا مشتریان را در بر میگیرد كه این امر باعث ایجاد نظم وآرامش در محیط مورد مراجعه برای پرسنل مشغول در آن محیط و دیگران می گردداز این رو با اتصال این تجهیزات به یو پی اس های تولید شده درشركت کمان سیستم شما همواره می توانید نسبت به صحت عملکرد اینگونه تجهیزات در مقابل  مشکلات و آسیب های احتمالی ناشی از نوسانات و اختلالات برق شهر  ، اطمینان داشته باشید .