تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

امروزه پیشرفت تكنولوژی باعث پیشرفت شگرفی در زمینه دستگاههای تشخیص پزشكی و آزمایشگاهی شده است، به طوریكه دقت كار این وسایل افزایش یافته و نقش اساسی را در كار تشخیصی ایفا می نمایند. برخی از آزمایشات تکرار شدنی نیست و یا هزینه های زیادی را در اثر نوسانات برق ورودی دستگاه های آزمایشگاهی به مسئولین آن تحمیل می کند، عملكرد صحیح تجهیزات آزمایشگاهی ارتباط مستقیمی با كیفیت برق ورودی دارد، تضمین این كیفیت فقط و فقط با قراردادن یوپی اس با تكنولوژی ساخت مناسب بدست می آید. با وجود گستردگی تجهیزات آزمایشگاهی در زیر گزیده ای از دستگاههای معروف آزمایشگاهی جهت نیاز به یوپی اس معرفی می گردند:

 

وایداس- مینی وایداس- سل كانتر- الایزاریدر- انكوباتور- اسپكتروفتومتر- كروماتوگرافی HPLC – GC و ....