شبکه های شعب

شبکه های شعب

زیر ساخت سیستمهای منسجم در شبکه های کامپیوتری ادارات دولتی و یا شرکت های خصوصی استفاده از سرورهای مرکزی است که تمام کاربران شعبات مختلف در سطح کشور را با هم مرتبط می سازد، هر نوع اختلال در کارکرد هر کاربر در شعبات موجب اختلال در نظم سیستم بانکی و یا سایر مراکز مرتبط میشود، تامین برق اضطراری یا یو پی اس ، امری حائز اهمیت برای كاربری مناسب، عملكرد صحیح و عدم آسیب دیدگی این طیف از کاربران است، استفاده از یو پی اس های شرکت کمان سیستم آرامش خاطر شما را در این خصوص تامین خواهد کرد.